Gradska Radionica

 

isabel

U subotu, 12. studenog, u 19 sati, u sklopu programa Gradionica: Druženje s umjetnicima, u prostoru Gradske radionice na Stoji, Ljudevita Posavskog 10, održat ?e se druženje i razgovor s Isabel, intrigantnom švicarskom violinisticom koja ?e objasniti svoj pristup umjetni?kom djelovanju, a posebice sklonost improvizaciji u glazbi. Ona smatra kako je veoma važno priuštiti si rizik nepoznatog jer je to jedini na?in da nove stvari iskrsnu. S druge strane, Isabel izvodi i radi na Bachovim sonatama za violinu ve? više od 25 godina kao procesu pronalaska originalnog i osobnog na?ina za sviranje i otkrivanje Bacha.

 

Isabel, punim imenom Blaise Catala ro?ena je u Genevi gdje je studirala violinu i glazbenu teorijuna tamošnjem konzervatoriju (1951-1967), ali tako?er i balet na V. Kouznetzova akademiji u Genevi (1950-1963) te psihologiju na Sveu?ilištu u Genevi (1965-1975). Odlikuje je suradnja s mnogim glazbenicima (Nina Simone, Ingrid Caven, Catherine Ribeiro, Ben Zimet, Darko Rundek, Birlyant Ramzaeva, Barre Phillips, Trilok Gurtu, André Jaume, experimental orchestra of Montpellier i drugi), kao i zajedni?ki projekti na kazališnoj (Peter Brook, Theatre du Loup, Comedy theatre of Geneva, Teatar umjetnosti – TOFA i Teatar Rubikon) i plesnoj (ANTRA, Ensemble Chorégraphique de Vitry, Les Montreurs d'images, Les Soeurs Cha-Cha, Accentdanse) sceni. U suradnji s Gradskom radionicom pokrenula je i vodi program glazbenih druženja To?ka susreta.

Program Gradske radionice Druženje s umjetnicima hibridni je pristup (prezentacija, razgovor, performans, improvizacija...) gdje se kroz dijaloški okvir pruža prostor za preispitivanje razli?itih stvarala?kih pristupa pri ?emu se naglašava nematerijalna komponenta umjetni?kog rada i temeljne vrijednosti osobnog umjetni?kog pristupa. To je druženje otvorenog tipa koje se odvija u neformalnom prostoru Gradske radionice. Kroz program se nastoji pružiti uvid i približiti publici djelovanje umjetnika razli?itih generacija te stvarala?kih usmjerenja i formi.

 Logo Grad Pula