Gradska Radionica

Fotka Libero-i-Šandor 286x215

Budite dio jedinstvenog iskustva i do?ite u petak, 25. kolovoza 2017. u 20:30 sati u Gradsku radionicu. U programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice, konceptualni umjetnici Libero Kokotovi? i Šandor Slacki izvesti ?e poetski performans "Obrisi" koji je zamišljen kao novi i druga?iji pristup ?itanju i iskazivanju poetskog teksta. Izvode se tekstovi iz zbirke poezije Libera Kokotovi?a "Skice, obrisi i kolaži" koji su ve? korišteni na brojnim performansima i književnim doga?anjima. Liberova poezija je angažirana i usmjerena prema potrazi za obnovom ljudskosti i individualne svijesti koja u ovom dekadentnom vremenu izumire i kao da se pita: "...a da li se ipak može nešto u?initi"?

Slobodan Kokotovi? - Libero ro?en je u Puli 1. srpnja 1955. bavi se slikarstvom, kiparstvom, performansom i konceptualnom umjetnoš?u i ?lan je HDLUI. Pored bavljenja likovnom umjetnoš?u objavljivao je prozu, novele, humoreske, dramske tekstove i poeziju. Autor je 17 samostalnih izložbi slika u Puli, Parizu, Labinu, Bujama, Šikutima i drugim mjestima. U njegovom likovnom opusu nalaze se slike u kombiniranoj kolaž tehnici, takozvane slike-objekti ili „geometrijska apstrakcija“ odnosno objekti u funkciji poetskih performansi. Izveo je brojne performanse te je tako sudjelovao na 6. danima hrvatskog performansa u Varaždinu 2006. (performans pod nazivom Kara–Mustra), u galeriji Miloti? izveo je perfomans s ?uricom Ciganovi?em na otvaranju izložbe "Bijelo, plavo, crveno", u Šikutima je izveo perfomans s ?uricom Ciganovi?em "I ludosti gore dragi moji ljudožderi". Posljednjih godina s Šandorom Slackijem i ?uricom Ciganovi?em sudjelovao je s performansima na otvaranju i zatvaranju izložbi kolega i prijatelja likovnih umjetnika.

Šandor Slacki ro?en je u Strumi 13. rujna 1956. U 1984. odnosno u godini Georga Orwela suosniva? je kultnog umjetni?kog alternativno-kazališnog projekta "Dr Inat" u kojem djeluje kao vode?i glumac odnosno pantomimi?ar i režiser. Tako?er je suosniva? kazališne udruge "Nemerik" u kojoj djeluje kao glumac i režiser. Ostvaren mu je kazališni projekti "Ah zaboga mr. Drink utišajte se", a uskoro se o?ekuje praizvedba kazališnog djela na tekstove Libera Kokotovi?a. Posljednjih godina vrlo aktivno sudjeluje na brojnim performansima s ?uricom Ciganovi?em i Liberom Kokotovi?em.

 Logo Grad Pula