Gradska Radionica

Foto Mersiha 286x215

U ?etvrtak, 31. kolovoza 2017. u 20:00 sati, u programu "Druženje s umjetnicima" Gradske radionice, akademska grafi?arka Mersiha Merdžanovi? iz Sarajeva predstavit ?e svoje recentne radove kao i stvarala?ki proces kojim nastaju. Publika ?e imati prilike ?uti detalje o umjetni?kom putu autorice, grafi?kim tehnikama, posebice tehnici suhe igle, a tako?er ?e mo?i vidjeti originalne radove ove talentirane umjetnice emotivnog i poetskog pristupa koji ?e ovom prilikom biti izloženi javnosti.

Poznati i nažalost nedavno preminuli književnik Atif Kujundži? ovako opisuje njen rad: "Osnovna odlika ovakvog likovnog pristupa podrazumijeva potpuno autorsko povjerenje i odanost vizualizaciji, ali i stvarnu vjeru u mogu?nosti likovnosti i tehnike kojom se umjetnica ispoljava. Ova vrsta povjerenja i sinkretizma - sraslosti, upravo, rezultira fasciniraju?e intimisti?kim likovnim progovorom..."

Govore?i o svom pristupu umjetnosti autorica kaže: "Moj pokreta? je uvijek bila ljubav i zbog ljubavi prema umjetnosti sam upisala akademiju. Umjetnici svakako ne mogu o?ekivati mnogo materijalne satisfakcije od same umjetnosti, ali ljubav koju dajemo kroz svoja djela i ljubav koju kasnije primamo kada se ljudi upoznaju sa tim djelima je glavni pokreta? cjelokupnog rada." Za tehniku grafi?kog tiska autorica isti?e da je vrlo teška jer iziskuje poznavanje tehnologije, posve?enost izradi samog motiva u obliku crteža, zatim slijedi prenošenje crteža na grafi?ku plo?u, zatim tisak na papir, a sve to traži puno vremena, truda i znanja.

Mersiha Merdžanovic ro?ena je 1976. u Sarajevu, a srednju arhitektonsku školu završila je 1997. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku grafike, u klasi akademika Hoze Dževada. Izlagala je na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu dok je samostalno izlagala u Sarajevu, Mostaru, Visokom i drugim mjestima. Dobitnica je nagrade za BiH crtež i nagrade za BiH grafiku te imenovana za 40 po?asnih autora izlaga?a u oblasti BiH minijature. ?lanica je udruženja ULU BiH od 2005. godine, a status samostalnog istaknutog umjetnika ostvarila je 2015. godine.

 

Ulaz na sve programe i aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula