Gradska Radionica

To?ka susreta 286x215

U subotu, 9. rujna 2017. u 20:00 sati, u Gradskoj radionici održati ?e se još jedna To?ka susreta. Pozivamo zainteresirane muzi?are i sve ostale da do?u, po mogu?nosti donesu instrumente i participiraju u ovom specifi?nom druženju kroz glazbenu improvizaciju. To?ka susreta je participativni glazbeni program koji se, u organizaciji Gradske radionice, provodi u kontinuitetu od 2013. godine, a do sada je u njemu sudjelovalo preko pedeset glazbenika iz lokalnog, nacionalnog ili me?unarodnog okruženja.

Program predstavlja specifi?an oblik glazbenog okupljanja u kome se kreativni dijalog izme?u glazbenika odvija spontano u opuštenoj atmosferi, a muzi?ko iskustvo nije primarni kriterij. Program To?ka susreta je otvoreni glazbeni eksperiment koji nastaje kroz glazbenu komunikaciju izvo?a?a na sceni pri ?emu zajedni?ka aktivnost stvara nove vrijednosti i valorizira sadašnji trenutak te emociju koja nastaje. Nova glazba nastaje kao plod susreta glazbenika i njihove interakcije s publikom na na?in da se individualne uloge prožimaju i izmjenjuju. Publika pronalazi motivaciju za sebe i sudjeluje kao referenca za glazbenike ili se sama uklju?uje u glazbeno stvaranje. Tako To?ka susreta poti?e i otkriva nove talente ili pak jednostavno prihva?a ne?iji voljni interes da se kreativno izrazi. Stoga ovakav koncept javnog nastupa pruža dodatnu motivaciju i entuzijazam glazbenicima, ali tako?er stvara nove umjetni?ke i društvene vrijednosti. U To?ki susreta nalazimo radost stvaranja i užitak druženja. Ulaz na sve programe i aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula