Gradska Radionica

Vrtni ?ir: Kolajna

.

Ilustracija 05.15.18.286x215jpg

U “Vrtnom ?iru” Gradske radionice u utorak 15.05.2018. u 20 sati predstavlja se novi glazbeno-poetski performans udruge Nemerik i neformalne grupe 233+. Ova produkcija pod nazivom „Kolajna“ nastala je u spomen na poznatu zbirku poezije Tina Ujevi?a istog naziva, uz posebnu posvetu pjesmama Arsena Dedi?a i Vladimira Nazora, a kreativno su je osmislili i njoj sudjeluju: Berislav Mudrov?i?, Edo Orel, Šandor Slacki stariji i Šandor Slacki mla?i.

„Kolajna“ je druga Ujevi?eva zbirka pjesama, a tiskana je tek 1926. godine iako su pjesme objavljene u njoj nastale za vrijeme Tinovog boravka u Parizu tijekom prvog svjetskog rata vjerojatno u periodu 1916-19. Zbirka je neopetrarkisti?ki ljubavni brevijar sastavljen od 48 pjesama, raznih formi i metri?kih stopa, a oslanja se na europsku pjesni?ku tradiciju od trubadurske lirike do simbolizma. Pjesme nemaju naslove, nego su numerirane rimskim brojevima, a teme se kre?u od ljubavnih iskustava i razo?arenja, do osobnog doživljaja sebe i svijeta, a sam pjesnik ovu zbirku naziva dnevnikom i psihološkim dokumentom. U Hrvatskoj enciklopediji isti?e se da je objavom ove zbirke Ujevi?eva poezija stekla mnogobrojne i istaknute simpatizere, a poslijeratni književni povjesni?ari svrstali su ove pjesme na sam vrh poetskih dostignu?a toga doba. No, svaka od 48 pjesama ?ini i vlastitu zaokruženu cjelinu, a u pjesmi rednog broja V. Tin izgovara znakovite stihove: „Ove su rije?i crne od dubine, ove su pjesme zrele i bez buke. - One su, tako, šiknule iz tmine, i sada streme ko pružene ruke…“

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula