Gradska Radionica

Marko-Kristo 286x215

U subotu 26.05.2018. u 19:00 sati održat ?e se predavanje o digitalnim alatima kao nadopuni podu?avanju glazbe. Rije? je o alatu za u?enje sviranja, solfeggia te glazbene pedagogije koji se uspješno koristi u Estoniji, Kanadi i SAD-u. Više o tome govorit ?e glazbeni umjetnici i pedagozi Marko Jovanovi? te njegov gost i mentor, Kristo Käo, suosniva? aplikacije Match My Sound, a razgovor ?e se odvijati na engleskom jeziku.

Prezentacija je dio aktivnosti unutar European music incubator eksperimentalnog trening programa namijenjenog glazbenicima u usponu, a sufinanciranog iz EU programa Kreativna Europa. Na natje?aju za prijem u program od 135 prijavljenih, izabrano je sedmero sudionika, a svakome od glazbenika dodijeljena je posebna tema. Pulski umjetnik te profesor glazbe, Marko Jovanovi?, jedan je od izabranih glazbenika, a sudjeluje s temom: „Digitalna pedagogija u glazbi“. On objašnjava odabir ove teme sljede?im rije?ima: „Obzirom da su se uvjeti u?enja promijenili, važno je da su alati za u?enje interaktivni. Bez obzira na dostupne muzi?ke gadgete, ve?ina instrukcijskog materijala u muzi?koj edukaciji je jednosmjerna jer daje sadržaj bez povratne informacije te nedostaje prilagodba individualnom u?eniku i njegovim potrebama. Tako?er, digitalna pismenost u Hrvatskoj još je uvijek na niskom nivou. Kristo Käo, koji je moj mentor u ovom programu, jedan je od kreatora platforme koja od 2007. radi na principu interaktivnog podu?avanja. U suradnji s njime pokušavam takav model u?enja približiti našim u?enicima“. Trenutno se odvija ciklus radionica tijekom kojeg se glazbenici uklju?eni u projekt, zajedno sa svojim mentorima sastaju u Tallinnu, Liverpoolu, Zagrebu, Nantesu i Genovi te u?e i razvijaju nove modele izvan tradicionalnih okvira popularne glazbe.

 Logo Grad Pula