Gradska Radionica

Vrtni ?ir: GORDAN POROPAT

.

Gordan-286x215

U programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice u subotu 23.06.2018. u 20:30 sati predstavlja se pulski autor i glazbenik Gordan Poropat, koji ?e svoje pjesme i pri?e ?itati zajedno s Brankom Bratkovi?em. Posjetitelji ?e mo?i poslušati njegove najnovije radove i uvjeriti se u iskrenost pristupa i bogatstvo duha ovog samozatajnog autora koji stvara izvan uobi?ajenih konvencija. To je stvaralaštvo koje se nalazi na margini izvan dodira visoke i popularne kulture, ali isti?e pravo na oblikovanje vlastite pripovjeda?ke optike.

U današnje je vrijeme ideja kulture kao Kulture najboljih ideja i najviših vrijednosti civilizacije zamijenjena shva?anjem kulture kao obi?nog "svakodnevnog na?ina života", kao "na?ina borbe", odnosno teritorija unutar kojeg se stvaraju socijalna zna?enja i identiteti. Ovaj pristup izmješta tradicionalne kategorije kako bi se uklju?ili aspekti razli?itih kulturalnih praksi i identiteta. Kao jedina definicija umjetnosti primjerena novoj situaciji prihva?ena je ona koja kaže kako je umjetnost socijalna kategorija podložna redefinicijama i promjenama motiviranim povijesnim okolnostima i kulturalnim tradicijama razli?itih sredina. Tome u prilog idu i aktualna društvena zbivanja: afirmacija posebnih interesa marginalnih društvenih skupina, viši stupanj propitivanja socijalne tolerancije i pove?ana osjetljivost za razlike subjektivnih i društveno prihvatljivih identiteta. Komunikacija izme?u teksta, poruke i primaoca je složena i ?esto se sastoji od totalnih nesporazuma, a novi kulturalni studiji, i prou?avanje drugog vode nas prema shva?anju da otvorenost u definiranju umjetni?kih kanona ne zna?i jednostavno razmatranje novih tekstova koje bi se uklju?ilo unutar tog istog stati?kog kanona, ve? da je sve unutar, kao i izvan njega, dostojno prou?avanja, i da je proces istraživanja teksta neprestan i beskona?an. Terry Eagleton piše da ?e književna teorija uskoro dosti?i književnu praksu i da književnost obi?no ne pišu skitnice, ali postoji nešto skitni?arsko u samoj ideji i dodaje: "Dvosmislenost, prava stvar književnoga jezika, jest zna?enje koje luta, koje je prijelazno, koje je negdje izme?u... i kao takvo, odražava neke od istina ovog migracijskog svijeta". Ljudi koji se, poput Gordana Poropata, upuste u umjetni?ko stvaralaštvo izvan uobi?ajenih kanona trebaju malo dodatne podrške kako bi uspjeli ostvariti svoje radove. U tom je smislu postavljeno inkluzivno djelovanje Gradske radionice, naime kako bi svojim organizacijskim okvirom pružilo dodatnu podršku ljudima koji, iz raznoraznih razloga, nisu imali priliku javno prikazati svoje stvaralaštvo.

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan

 Logo Grad Pula