Gradska Radionica

Vrtni ?ir: An?eli - radionica modeliranja u glini

Lucka Radionica 02 286x215

U Gradskoj radionici 16.07.2018. u 18:30 pod vodstvom slovenske kiparice Lu?ke Koš?ak koja se nalazi na rezidencijalnom boravku, održat ?e se besplatna radionica modeliranja u glini za djecu i odrasle. Lu?ka, koja ima bogato i dugotrajno iskustvo podu?avanja ve? je nakon završetka pedagoške akademije 80-ih godina predavala engleski u osnovnoj školi u Motovunu i pritom se koristila neuobi?ajenim metodama kako bi djeca bolje usvojila gradivo. Tako je u školu nosila glinu, a djeca su pitala je li završila likovnu akademiju i time je potakli da se odlu?i položiti prijemni ispit na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani.

Lucka Koš?ak ro?ena je u Ljubljani, a živi i radi uglavnom izme?u Ženeve u Švicarskoj i Ljubljane. Studirala je na Sveu?ilištu u Ljubljani te École supérieure des beaux-arts de Genčve (ESAV). Njezine skulpture nalaze se u brojnim i razli?itim prostorima, poput crkve u Zvewegemu (Belgija), kapelice u Zalni (Slovenija), javnim parkovima (Grosuplje, Maribor, Izola), sjedištima me?unarodnih organizacija (ITU i UNHC u Ženevi) te privatnim kolekcijama i galerijama. Predstavljala je Sloveniju na EXPO 2000 u Hannoveru te Masterclass u St.Petersburgu. Njezino stvaralaštvo nije vezano samo uz likovnu umjetnost ve? se proteže i na druga podru?ja poput kazališta, fotografije, filma i plesa, a dio njenog rada ?ini i art terapija. Kao autorica više javnih skulptura u Sloveniji, pokrenula je ideju Grosuplje - Grad skulptura kada je 2004. odabrana za izvedbu velikih skulptura u javnom prostoru ovog grada. Redovno izlaže svoja djela na izložbama unutar europskog prostora, a nedavno je odabrana da izlaže na 14. Me?unarodnom Bijenalu Cerveira u Portugalu. Majka je dvoje djece i aktivno angažirana u socijalnim, humanitarnim i solidarnim aktivnostima te inicijativama mirovnih pokreta.

 Logo Grad Pula