Gradska Radionica

Vrtni ?ir: PAOLA ORLI?

.

Paola 286x215

Otkrijte druga?iju interpretaciju Pule kroz pri?e o njenim vilama, ku?ama, zgradama i sjenama stanara i do?ite u Gradsku radionicu u nedjelju, 12. kolovoza 2018. u 20:00 sati gdje ?e pulska povjesni?arka umjetnosti Paola Orli? predstaviti projekt umjetni?ke monografije - trilogiju "Pula- Grad Interval", koja je nastala kao rezultat njene suradnje s fotografom Igorom Zirojevi?em i piscima Draganom Veliki?em (1. dio trilogije "Stanari") i Milanom Rakovcem (2. dio trilogije "?uvari").
Paola Orli? izme?u povremenih poslova vanjskog suradnika predava?a u užoj struci radi uglavnom kao freelancer u kulturi.

Ve? godinama plovi filmskim festivalskim vodama i djeluje kao nezavisna kustosica. U stvarnom je svijetu producentica jedinog Hrvatskog filmskog festivala ?iji se pobjednik direktno kandidira za prestižni Oskar - Svjetskog festivala animiranog filma- Animafest Zagreb te nešto mla?eg ali ne i manje ambicioznijeg Me?unarodnog festivala fotografije Organ Vida, do?im u intimi svoga doma na dvije adrese istražuje mogu?nosti drugih svjetova i zagovara otvoreni dijalog s biljkama i životinjama. Gaji duboku skepsu spram aksioma, kategorije temeljno zadate istine i pojma samoevidentnog. Zanimaju je one manje mogu?e, neispisane povijesti.

 

PRIPOVIJEST O DUGOJ DO/TRAJALOSTI GRADA

 Moji su prostori krhki: vrijeme ?e ih istrošiti i uništiti: više ništa ne?e biti nalik onome

 što je bilo prije, pam?enje ?e me izdati, u sje?anje mi se uvu?i zaborav, gledat ?u

 nekoliko požutjelih fotografija izlomljenih rubova ne prepoznaju?i ih...

 

Georges Perec “Vrste prostora”

 

Ispod gustog tkanja znakova grada što se otkrivaju pogledima, a onda možda još i više onih što izmi?u skriveni u zanemarenom detalju, odba?enom fragmentu i ponekoj krhotini, na projektu trilogije "Pula- Grad Interval" susre?e se troje autora koji raspredaju niti svoje osobne povezanosti s njime. Okupljeni oko teme prostora koji nazivaju “svojim”, svjesni da taj isti prostor u nekom drugom vremenskom intervalu prostor je obitavanja i svih onih “nekih drugih” koji im prethode i s kojima ga dijele, svaki autor iz svoga posebnog rakursa medija i svijeta iz kojeg dolazi i unutar kojeg se kre?e u svojoj svakodnevnici, pokušava slijediti i osvijetliti pokoji zapis na vremenskom kontinuumu grada.

Duboko svjesni da je svako posjedovanje/ozna?avanje tek puka tlapnja, evociraju?i prizore u kojima su ugra?ene pri?e ?ije tragove/titraje zatim ?itaju kao slojeve mikropovijesti prostora, u tihoj borbi protiv krhkosti sje?anja, ?uvaju i njeguju vlastitost doživljajnog prostora u sebi.

Trilogija "Pula- Grad Interval" stoga nije projekt još jedne u nizu monografija o Puli. Još manje uop?ena vizualna pripovjest o prostoru koji bi se mogao nazvati njihovim.

Mjesto je to na kojem se uvijek susre?u tri dionice pripovijedanja o nestajanju takvog prostora, povijesti duge (do)trajalosti i kategoriji sje?anja na njega kao niz prizora - faseta Barthesovskog punctuma koji ih ubada, reže i sasvim ih se osobno ti?e.

Tragaju?i za vizurama ku?a, ulica i prizora Pule u nestajanju, traže?i i ono op?e, ali otkrivaju?i i ono fragmentarno, za?ahureno u detalju, poput sasvim odre?ene dekoracije pojedine fasade, arhitekturnog elementa, napukline ili preživjeloga odba?enog predmeta koji su jednom nešto bitno ozna?avali/saop?avali, troje se autora: fotograf, pisac i kunsthistori?arka na ovom mjestu isprepli?u u evociranju obrisa koji iš?ezavaju u slojevima kolektivnog i individualnog zaborava.

Baš onako kao što njihova potraga za vlastitim gradom postaje potraga za njima samima - subjektivnom fasetom mikropovijesti, njihov vlastiti tzv. drugi punctum, tako i vizure koje otimaju od procesa nestajanja otkrivaju (novo)nastale vizure grada u sebi. Istražuju?i kategoriju nestajanja, otkrivaju dimenziju nastajanja vlastitog grada u sebi.

Razmišljaju?i o prostoru kao ne?emu što se topi poput pijeska koji sipi kroz prste dok ga vrijeme odnosi ostavljaju?i bezobli?ne dronjke, smisao susreta ovih triju dionica po?iva na tragu pokušaja o?uvanja ili održavanja na životu: nekoliko mrvica oteti praznini koja se širi, ostaviti ponegdje pokoju brazdu, trag, pe?at ili neki znak.

Sve redom punctumi njihova duboko osobnog doživljaja mjesta na razme?i nekog slavnijeg bivstvovanja ju?er i nestajanja sutra; sve su to obrisi grada Pule koji se na ovome mjestu otimaju od polaganog ali sigurnog memorijskog rasapa i dokinu?a.

Iako se ?ini da svaki prizor svojom nepomi?nom uhva?enoš?u i fiksiranoš?u u djeli?u trenutka možda upravo dovršava njihovo trajanje, da ih otkida od vremena privode?i ih svome kraju, kao da lomi sasušene gran?ice prošlosti / neostvarene budu?nosti, Grad Interval sasvim suprotno, postaje njihov izvor oživljavanja zaboravljenog sje?anja.

Pritom ovdje se ne mapira, ne navodi, ne objašnjava.

Jer ovdje ništa nije onakvo kakvo donosi faktografija.

U procjepu izme?u slike i teksta, toj vje?itoj fugi u kojoj titra na tisu?e iskliznutih pri?a, otvara se prostor sje?anja na koje se odavno zaboravilo ili za koje naprosto ne marimo da ga posjedujemo jer se pozicija u vremenskom kontinuumu izvrnula pa vizure postaju sje?anja koja posjeduju nas.

Pula- Grad Interval stoga je svojevrsni otok.

Mjesto produljenog života u ponovnom nastajanju.

Uto?ište na koje su autori doplovili u potrazi za vlastitim prostorom u sebi.

Paola Orli?

 

 Logo Grad Pula