Gradska Radionica

Info

"Gradska radionica" je udruga gra?ana osnovana 1994. a djeluje od 1990. kada s ciklusom zidnih oslika u Puli (Sveu?ilina biblioteka, Gradska vije?nica, brojne fasade i drugi javni i privatni prostori) zapo?inje promociju te nekada vrlo prisutne aktivnosti primijenjene umjetnosti. Tijekom godina Gradska radionica nadogradila je i proirila svoju djelatnost tako da su sadanje aktivnosti usmjerene na: likovno i vizualno djelovanje, glazbeno istraivanje, video produkciju, Banku vremena i otvorena javna doga?anja koja se provode samostalno ili u suradnji s razli?itim udrugama i pojedincima iz umjetni?kog i kulturnog podru?ja. Za ostvarenje dosadanjih programa i projekata Gradska radionica dobivena su financijska sredstva od Grada Pule, Istarske upanije, Ministarstva kulture RH, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog drutva, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog drutva, Zaklade Kultura nova i drugih donatora.

Dosadanji ostvareni projekti u likovnom podru?ju su: dvjestotinjak realizacija na podru?ju zidnog slikarstva i oblikovanju interijera. Ostvarena intersektorska suradnje kroz program "Gradski praktikum" (Sveu?ilina biblioteka i Srednja umjetni?ka kola). Realizirani projekti "Enigmatski dizajn" te "Afirmativno znakovlje" kao i lutkarska radionica za djecu "Barakka". Sudjelovanje u me?unarodnim projektima: Korabl, St.Petersburg, L'Esprite de Geneve, Zemlja bez granica, Osijek 2004., Snow Sculpting Event, Canada 2009. Organizacija i sudjelovanje u land art manifestacijama Veli Joe 2015. i Slama 2016. Ostvaren doprinos u resocijalizaciji ovisnika kroz projekt likovno edukativnih radionica. U sklopu Rezidencijalnog programa do sada je boravilo stotinjak gostiju iz razli?itih umjetni?kih disciplina. Kroz program GROZGI odrane su radionice scenske rasvjete, fotografije, pjevanja, obrade zvuka i drum circle, a prostor se kontinuirano koristi kao vjebaonica za mlade bendove i glazbenu produkciju. GROZGI fest godinji koncert bendova iz GROZGI-a organizira se od 2011. To?ka susreta su programi eksperimentalnih glazbenih susreta koji se odravaju od 2013. Kroz aktivnost video produkcije dokumentiraju se ostvarene programske aktivnosti, a posebno su producirani sljede?i autorski dokumentarni filmovi: Manje poznata Pula, 30 godina izvanistitucionalne kulture na Fort Bourguignonu, Eko Babilon, 8 filmova o temama civilnog drutva u medijskom projektu "S vama". 10 TV emisija u medijskom projektu "Anatomija drutva", 2012. te Grad Rojc, 2013. Banka vremena predstavlja razvoj modela solidarne ekonomije i inovacije u volontiranju. Ostvarena je suradnja s Banca Di Tempo Italia i Time Bank UK. Program "Banka vremena za tre?u dob" provodi se od 2012. Provodili smo suradni?ke projekte s udrugom Zelena Istra, a tako?er partnerski projekt 5 OCDa iz Hrvatske: Ja?anje lokalnih kapaciteta za primjenu Europskog socijalnog modela kao i projekt "Common Values Signs with human dimension" s 10 OCD-a iz Hrvatske mree ALF. Organizirane su tribine Europski socijalni model, Ekonomija zajednitva i Koprodukcija kao alat socijalnih usluga. GR je suosniva? i sudjeluje u upravljanju Saveza udruga Rojca.

 Logo Grad Pula